contentstrategi

Så tar du fram en contentstrategi i 8 steg

Behöver du hjälp att komma igång med eller uppdatera din contentstrategi? Då är du i gott sällskap!

I den här guiden får du lära dig hur du utvecklar en contentstrategi i 8 steg. Du får också veta vad en contentstrategi är och varför det är viktigt för B2B-företag att ha en.

Om du redan har koll på grunderna kan du hoppa direkt vidare till hur man tar fram en contentstrategi nedan. 

Vad är en contentstrategi?

En contentstrategi är en strategi för content marketing – med åtgärder för produktion, publicering, distribuering och analys av content. Syftet med en contentstrategi är att säkerställa att det content som produceras är relevant, når den specifika målgruppen och uppfyller sina mål. 

Contentstrategin är en viktig komponent inom både content marketing och inbound marketing, där målet är att attrahera kunder med värdefullt innehåll.  

Varför ska företag skapa en contentstrategi?

Genom att ta fram en genomarbetad contentstrategi kan företag planera sina content marketing-insatser. 

En contentstrategi kan hjälpa företag inom B2B att:

 • Öka den organiska trafiken. 
 • Få fler relevanta leads. 
 • Skapa djupare relationer med potentiella och befintliga kunder.
 • Bygga sitt varumärke.
 • Behålla och engagera befintliga kunder. 
 • Särskilja sig från konkurrenterna. 
 • Etablera sig som en trovärdig informationskälla inom branschen. 
 • Underlätta försäljningen.

Så utvecklar du en effektiv contentstrategi i 8 steg

 1. Sätt realistiska och mätbara mål.
 2. Gör en målgruppsanalys och skapa buyer personas.
 3. Kartlägg företagets befintliga content. 
 4. Identifiera vilken sorts content du ska skapa.
 5. Bestäm vilka ämnen du vill lyfta i ditt content.
 6. Välj distribueringskanaler som är relevanta för din målgrupp.  
 7. Bestäm hur ofta du ska publicera nytt content.
 8. Följ upp, utvärdera och förbättra contentstrategin löpande. 

1. Sätt smarta mål 

Börja med att definiera smarta contentmål. Vad vill du uppnå med din contentstrategi?

SMART står för:

 • Specifika: Mål som har en tydlig definition, till exempel “att öka konverteringsgraden på white papers med 5 % under det kommande halvåret”.
 • Mätbara: Mål med KPI:er som går att mäta, som antal leads, klickfrekvens, öppningsfrekvens eller ökning av organisk trafik.
 • Accepterade: Mål som är realistiska och kan uppnås med de resurser som finns tillgängliga. Det är omotiverade att sätta för höga mål som aldrig nås.
 • Relevanta: Mål som är relevanta och speglar företagets övergripande affärsmål. Det är viktigt att contentstrategin driver företaget i rätt riktning.
 • Tidsbundna: Mål som har en tydlig deadline, som “att öka den organiska trafiken till webbplatsen med 15 % under det kommande kvartalet”.

🎯 Ett SMART contentmål kan till exempel vara att: Öka antalet marknadskvalificerade leads (MQL:er) från white papers med 7 % under det kommande halvåret.

Målet är:

 • Specifikt, eftersom det har en tydlig definition. Det fokuserar på att öka antalet MQL:er, en specifik form av leads, från whitepapers, en specifik form av content.
 • Mätbart, eftersom det specificerar en ökning på 7 %. Det kommer bli lätt att mäta målet.
 • Accepterat, eftersom målet är realistiskt och kräver en procentuell ökning som beräknas vara inom räckhåll.
 • Relevant, eftersom det speglar företagets övergripande affärsmål om att öka försäljningen.
 • Tidsbundet, eftersom det anger det kommande halvåret som en specifik tidsram.

När du har definierat dina SMARTA mål för strategin är det dags att lära känna målgruppen. 

2. Identifiera din målgrupp

Innan du börjar skapa content är det viktigt att ha koll på målgruppen. Vem är det som ska konsumera ditt content?

Gör en målgruppsanalys för att få insikt i vad din målgrupp har för utmaningar, behov, preferenser och intressen. Du måste lära känna din målgrupp för att veta vilken sorts content de är intresserade av att konsumera. 

När du har gjort en målgruppsanalys kan du med fördel också utveckla buyer personas – fiktiva versioner av ditt företags ideala kunder. Det är viktigt att löpande utvärdera målgruppen för att säkerställa att den förblir relevant.

När du har identifierat din målgrupp och utvecklat buyer personas, är det dags att se över ditt befintliga content. 

3. Kartlägg befintligt content

Gör en kartläggning av företagets innehåll för att identifiera vad det finns för luckor – vilka ämnen och format saknas?  

Du kan hoppa direkt till nästa punkt om ditt företag är helt nya på content marketing och inte har skapat något innehåll än.

Tips på frågar att ställa när du kartlägger ditt befintliga content:

 • Finns det en bra fördelning av blogginlägg, artiklar, white papers och kundcase?
 • Finns det content för alla kundresans faser – awareness, consideration och decision?
 • Finns det content som besvarar alla kundens utmaningar och frågor? 
 • Finns det content för alla buyer personas?
 • Finns det content som är relevant för målgruppen? 
 • Vilket content presterar bäst?
 • Vilket content presterar sämst?
 • Vilket content kan återanvändas?

Låt insikterna från kartläggningen bestämma vilken typ av content du ska skapa framöver. 

4. Bestäm vilken sorts content som ska skapas

När du bestämmer vilken sorts content du ska skapa behöver du ta hänsyn till din målgrupp, kundresan och dina contentmål. Olika former av content tilltalar olika målgrupper, är olika effektiva för olika faser i kundresan och stödjer olika contentmål. 

White papers är till exempel bra för att konvertera kunder i consideration-fasen, medan SEO-optimerade blogginlägg kan hjälpa dig att nå målet om ökad organisk trafik.

Här kommer några exempel på olika former av content

 • blogginlägg/artiklar
 • white papers
 • kundcase
 • podcasts
 • videor
 • webbinarier
 • inlägg på sociala medier. 

När du har bestämt vilken sorts content du ska skapa är det dags att brainstorma ämnen!

5. Bestäm vilka ämnesområden som ska lyftas

När du väljer ämnen är det viktigt att ta fortsatt hänsyn till contentmål, målgrupp och kundresa. 

Om ditt mål är att öka den organiska trafiken behöver du göra en sökordsanalys för att få fram relevanta ämnen som målgruppen söker på. 

Samla gärna hela marknadsteamet och brainstorma ämnen tillsammans. Tänk på att varje ämne ska vara relevant för målgruppen, ha en plats i kundresan och backas upp med ett mål.

Vilka ämnen vill din målgrupp läsa om och vilket budskap vill du förmedla? 

Fråga befintliga kunder vad de föredrar att konsumera för innehåll – eller intervjua experter inom branschen för att få tips till thought leadership-content

Kom ihåg att: Skapa content som besvarar kundens utmaningar, behov och frågor.

🍀 Jag är en stor förespråkare av evergreen content. Det vill säga tidlöst content, som fortsätter vara relevant och generera trafik i månader eller år framöver.

Samtidigt är det viktigt att inte helt ignorera de aktuella ämnena. Ibland kan det till exempel vara nödvändigt att kommentera på något tillfälligt som har hänt inom branschen. Som en ny lagändring, ett event eller framtidsutsikter inför det kommande året.

När du har identifierat relevanta ämnesområden inkluderar du dem i contentstrategin. 

6. Välj rätt kanaler för distribuering av content

Det viktiga är inte att synas överallt, utan att synas på rätt plats. Identifiera i vilka kanaler och på vilka plattformar din målgrupp är mest aktiv – och möt dem där. 

Exempel på kanaler och plattformar för distribuering av content

 • Google Ads
 • Instagram
 • LinkedIn
 • Facebook 
 • SEO
 • e-postmarknadsföring 
 • podcasts
 • grupper på sociala medier
 • Youtube
 • nyhetsbrev
 • branschtidningar. 

Skapa en plan för i vilka kanaler och på vilka plattformar ditt content ska distribueras.

Distribuera gärna ditt content i flera olika kanaler för att se vilka som ger bäst effekt. Använd analysverktyg för att se hur ditt content presterar i de olika kanalerna och var din målgrupp är mest engagerad. 

Marketing automation kan hjälpa dig att automatisera distributionen av ditt content. Så att du kan lägga mer tid och resurser på själva skapandet.

7. Sätt en plan för hur ofta du ska publicera content

Du kan publicera ditt content på företagets blogg. Hur ofta du ska publicera nytt content kommer bero på dina mål och resurser. 

Det finns företag som publicerar nytt content varje dag (!) och dem som gör det en gång i veckan eller en gång i månaden. Huvudsaken är att du är konsekvent med hur ofta du publicerar content – sätt en tidsplan och följ den. 

🤝 För att bygga förtroende är det viktigt att inte variera publiceringsdatum för mycket. Om du bestämmer att du ska publicera ett nytt blogginlägg varje vecka bör du hålla dig till det. Annars riskerar du att förvirra publiken och göra det svårt för dem att följa ditt företag.

Gör en utvärdering av vilka resurser du har, både när det kommer till tid, budget och personal. Hur ofta är det realistiskt att publicera nytt content? 

Skapa en contentkalender där du tydliggör vilka ämnen som ska täckas och när innehållet ska publiceras. 

I slutändan är det alltid kvalitet som vinner över kvantitet. 

8. Mät, utvärdera och optimera contentstrategin

Det sista steget i contentstrategin är att följa upp och analysera innehållet. 

Bestäm i förväg vilka KPI:er du ska mäta, till exempel organisk trafik, konverteringsgrad, kvalificering av leads eller klickfrekvens.

Om ditt content inte presterar enligt målen finns det alltid en anledning bakom. Bli inte besviken om ditt content inte presterar i början, det kan ta lite tid att lära sig vad målgruppen (och Google) gillar. 

De företag som når framgång med sin contentstrategi är de som regelbundet mäter, utvärderar och optimerar sitt content. 

Tips för att följa upp och analysera content:

 • Sätt tydliga KPI:er i förväg. 
 • Använd verktyg som Google Analytics.
 • A/B-testa rubriker, CTA-knappar och liknande. 
 • Sätt en tidsplan för hur ofta contentstrategin ska utvärderas.
 • Använd insikterna för att göra strategiska förändringar i ditt content.

Genom att skapa en contentstrategi kan företag förbättra sina kundrelationer och öka sin försäljning. Det är ett effektivt sätt att säkerställa att ditt content attraherar, engagerar och konverterar din målgrupp.

✍️ Behöver ditt företag content? Kontakta mig så hjälper jag dig med texter som både rankar på Google och tilltalar din målgrupp.